Meer over ons

Wie zijn wij?

In 2003 is een start gemaakt met het geven van catechese aan een klein clubje jeugdigen. Omdat dit initiatief al snel groeide en er steeds meer activiteiten voor, door en met jeugd uitgevoerd werden, was het nodig de activiteiten te formaliseren en onder te brengen in een stichting. Daarom werd in oktober 2005 R.K. Stichting Jeugdkring Chrisko opgericht. Wat niemand ooit kon vermoeden was dat deze beweging zou leiden tot een stichting met meerdere doelstellingen, projecten en veel vrijwilligers. In november 2019 hebben wij daarom onze statuten gewijzigd en daarin onze uitgebreide doelstellingen op laten nemen. Bij die gelegenheid hebben we ook de nieuwe naam van de stichting vastgelegd. Passend bij de ontwikkeling die we als stichting hebben doorgemaakt, heten we vanaf dat moment geen Jeugdkring Chrisko meer, maar Stichting Chrisko. Dit past beter, omdat inmiddels alle leeftijden en vier generaties vertegenwoordigd zijn. Daarbij mogen wij veel jeugdigen van toen tot onze vaste vrijwilligers rekenen.

Chrisko is dus niet langer alleen een stichting voor catechese- en vormingsactiviteiten, het is een beweging geworden, die op dit moment duidelijk in beweging is. We kunnen Chrisko in beeld brengen aan de hand van verschillende kringen van betrokkenheid. In de binnenste kring de mensen die samen de organiserende kernkring vormen, met daaromheen verschillende kringen van een wisselend aantal deelnemers. In de buitenste kring de gezinnen, met hun kinderen, die wij in hun eigen thuisomgeving hulp bieden als vrijwilligers. Dat we in beweging zijn, is te zien aan de manier waarop betrokkenen bewegen van de ene naar de andere kring. Wie van minder frequent naar meer intensief betrokken wil zijn, kan altijd overstappen. Wie van deelnemer aan activiteiten, vrijwilliger wil worden en zich in wil zetten voor anderen, is ook van harte welkom om die stap te zetten. In- en uitstappen is op ieder willekeurig moment mogelijk. Onze kringen staan open en vloeien in elkaar over. Op die manier is de groei van het aantal vrijwilligers en de groei van het aantal deelnemers en projecten op natuurlijke wijze ontstaan. We spelen altijd in op datgene wat we onderweg tegenkomen.

Wat doen wij?

In de praktijk bieden wij:

  • Vorming en ontwikkeling van jeugd en volwassenen door middel van themagerichte bijeenkomsten, catecheselessen op scholen en de organisatie van een dekenale vormelingendag.
  • Gemeenschapsvorming en ontwikkeling in de vorm van een jaarlijks zomerkamp voor jeugd en jongeren, wekelijkse koorrepetities en maandelijkse themagerichte clubweekenden.
  • Hulp en ondersteuning aan mensen, gezinnen en kinderen in de Parkstad regio die in (acute) nood verkeren. Dit doen we binnen ons project Papillon.
  • Ontwikkelingshulp in Nepal in de vorm van het project 30 handen helpen Nepal.
  • Ondersteuning en begeleiding van zieken en ouderen tijdens de groepsbedevaart naar Lourdes.

Wij proberen met deze activiteiten handreikingen te geven om het christelijke geloof, dat ons inziens niet gebonden is aan tijd, ruimte of plaats, in te zetten in de praktijk van elke dag. Dat houdt concreet in dat we ons geloof vertalen naar onze tijd en naar de omstandigheden waarin we nú leven. We doen dit door de christelijke kernwaarden in de praktijk te leven. De kernwaarden die wij als stichting voornamelijk hopen door te geven aan anderen, maar zeker ook aan elkaar, zijn: saamhorigheid, gelijkwaardigheid, eigenheid, openhartigheid en verdraagzaamheid. Door vanuit deze vijf kernwaarden te leven, hopen we de zelfredzaamheid van ieder te vergroten. Al onze initiatieven vertrekken vanuit deze basis en we staan open voor iedereen die wil deelnemen aan een of meerdere activiteiten, ongeacht levensovertuiging, afkomst of sociale status.

Waarom doen we dat?

Met, door en voor jeugd, willen wij spelenderwijs ons geloof beleven in de tijd van nu. Wij leren in het samenleven van en met elkaar hoe we onze christelijke levensvisie, in de vorm van de vijf kernwaarden, kunnen omzetten naar de praktijk van elke dag. Onze aanpak stimuleert de persoonlijke groei en bewustwording van het eigen handelen van éénieder die hierbij betrokken is.

Bij Chrisko gaan we ervan uit dat ieder op zijn eigen plekje en met zijn eigen mogelijkheden een puzzelstukje is dat past in een groter geheel. ‘Gaandeweg’ ontdekt ieder zijn eigen plaats, zijn eigen vorm en zijn eigen kleur binnen dit geheel. We vormen zo als het ware met zijn allen een grote puzzel waarin ieder zijn eigen taken doet.

Het gaat erom dat jong en oud niet alleen samen optrekken, maar elkaar ook daadwerkelijk ‘op-trekken’ naar een hoger plan, zodat uit iedereen het beste tevoorschijn kan komen. In het liefdevol samenzijn met elkaar, waarbij ieder mag zijn wie hij is, is het mogelijk dat iedereen zijn eigen zon- en schaduwkanten onder ogen kan zien om zo te leren om daar op een nuchtere en gewetensvolle manier mee om te leren gaan.

Wat betekent onze naam?

Onze naam is afgeleid van Christus Koning. Hij is het begin- en eindpunt van alle initiatieven die vanuit de stichting ontstaan.

Wil je meer van ons weten, neem dan contact met ons op.