Maria, Draagster van het Licht

Maria, Maria, Draagster van het Licht.
Maria, Maria, u droeg het levenslicht.
Maria, Maria, u schonk aan allen het levenslicht.

Bovenstaande drie regels zijn het refrein van ons liedje ‘Draagster van het Licht’ (luister hier naar de rest van het liedje). Dit is een aanroeping van Maria waarvan wij hopen dat deze kerkelijk erkend kan worden. We zijn dan ook al een tijdje aan de slag om naamsbekendheid te creëren.

Jezus verwijst in meerdere Bijbelteksten naar zichzelf als het Licht der wereld. Hoe mooi is het dan te bedenken dat Maria, door in te stemmen moeder te worden van Gods Zoon, gedurende negen maanden letterlijk de ‘Draagster van het Licht’ is geweest, doordat zij Jezus tot aan Zijn geboorte onder haar hart gedragen heeft. Hier bleef het niet bij, want Maria is ook gedurende de rest van Jezus’ leven een (mee)dragende kracht geweest aan Zijn roeping.

Maar ook in deze tijd is Maria, Draagster van het Licht degene die, net als meer dan 2000 jaar geleden, het Licht ter wereld wil brengen. Er is veel duisternis om ons heen. Denk maar aan het aantal oorlogen dat woedt in de wereld en ook steeds dichter bij Europa. We kunnen niet langer negeren wat er gebeurt. Ook binnen gezinnen worden oorlogen uitgevochten. Echtsscheidingen zorgen ervoor dat kinderen in een vreselijke situatie terechtkomen.

Dit soort situaties kunnen gemakkelijk het innerlijke licht van mensen doven. Heel veel jonge mensen lijden bijvoorbeeld onder depressie of hebben last van een burn-out. Dat heeft ook zijn weerslag op broers en zussen, ouders, grootouders en vrienden, op óns. We hebben vaak het gevoel dat we niks kunnen doen om de situatie te veranderen of te verbeteren voor degenen die lijden. Maar er is wèl iets wat we kunnen doen, namelijk: bidden. We hebben daarvoor een gebed, dat wij verspreiden:

Gebed om te worden als Maria, draagster van het Licht

Het gebed kunt u hieronder als A5 downloaden om zelf te printen. Het is natuurlijk ook mogelijk om u bij ons te melden als u mee wilt gaan bidden. Dan bezorgen wij u een setje! Stuur dan even een mail aan ons secretariaat.

Download gebedskaartje


Lichtgevende rozenkrans

Naast dit gebed zijn wij ook geroepen om de Geheimen van het Licht te bidden en wij doen dat met een lichtgevende rozenkrans. Het is maar gewoon een goedkoop plastic dingetje, dat niet indrukwekkend is door het materiaal of de uitstraling. Maar als je er in het donker naar kijkt, is het een klein lichtpuntje dat de duisternis kan verlichten. Ook daarover schreven we een korte toelichting, die we in de setjes bijvoegen in het bewaarzakje van de rozenkrans.

Door dit nieuwe gebed en de lichtgevende rozenkrans te bidden, kunnen we samen kringen van licht maken, rond de mensen in nood. En tegelijk kunnen we zo onszelf blijven richten op het Licht in plaats van op de duisternis.


Symboliek van de afbeelding van Maria, draagster van het Licht

De afbeelding van Maria, draagster van het Licht is afkomstig uit de lijn van onze catechesematerialen. Deze afbeeldingen zijn ook te zien op bijvoorbeeld onze misboekjes, adventskalender en kerstkaarten. Met deze materialen die wij zelf ontwikkelen wordt al heel veel jaren catechese les gegeven door onze catechiste. Graag leggen we jullie ook uit wat de achterliggende symboliek is van deze afbeelding van Maria, draagster van het Licht.

De zwangerschap van Maria verwijst naar Jezus. Maria draagt en beschermt het licht van God en zo mocht Jezus opgroeien in haar moederschoot. Maria straalt Gods licht uit, omdat ze het Licht der Wereld bij zich draagt, dat God wil laten schijnen voor alle mensen, ongeacht geloof, afkomst, kleur, identiteit, etc. Maria vertegenwoordigt, in de gedaante van draagster van het Licht, haar Zoon Jezus, het Licht des Levens. Als wij ter wereld komen wordt het levenslicht in ons ontstoken, omdat wij tot leven zijn gekomen. Dat ‘gegeven’, want het wordt je gegeven, is zeker geen vanzelfsprekendheid. Dat de mens bij zijn geboorte het levenslicht en de levensadem ontvangt, wordt niet aan iedereen geschonken.

Het levenslicht is een kostbaar geschenk dat met de kaars in de handen van Maria, draagster van het Licht wordt gesymboliseerd. Het is de bedoeling dat we gedurende ons leven het levenslicht brandend houden, totdat de tijd gekomen is om naar het eeuwige Licht te gaan, doordat we onze laatste adem op aarde uitblazen. Niet voor niets is ons leven eigenlijk één lange ademtocht, waar het er om draait om Gods licht brandend te houden! Maria, onze hemelse moeder hield onder alle omstandigheden van haar leven haar levenslicht brandend, omdat ze in alles God zocht en niet zichzelf. God heeft haar uitverkoren om Jezus, het Licht des levens, in haar moederschoot te dragen. Daarom mag zij in onze zoektocht in het leven, zowel onze wegwijzer zijn, die in alles verwijst naar haar Zoon, die het Licht des Levens is, als ons voorbeeld.

Door Maria wil God, met de komst van Jezus op aarde, Zijn Licht laten schijnen en wij mogen ten alle tijden ons Licht bij Hem en ook bij haar opsteken. Maria zelf verwijst ten alle tijden naar Jezus met de woorden die ze sprak op de bruiloft van Kana: “Doet maar wat Hij u zeggen zal!” Als wij deze woorden ter harte nemen in ons leven zullen wij ons levenslicht brandend weten te houden en zal onze kaars nog branden bij de komst van de Bruidegom. Denk maar aan de parabel van de bruidsmeisjes, die hun lamp brandend moesten houden totdat de bruidegom kwam. Matteüs 25, 1-13.

De kwetsbaarheid van het kaarslicht symboliseert hoe moeilijk het is om niet voortijdig opgebrand te raken en bijvoorbeeld in een burn-out terecht te komen. Als we echter ons licht opsteken bij het ware Licht, het licht van Christus zal Hij ons hart verlichten, in de dubbele betekenis van het woord, en zullen we, net als Maria, Zijn Licht gaan uitstralen naar de wereld om ons heen.

In ons liedje ‘Mama Maria’, dat al heel lang in ons repertoire zit, is deze symboliek eigenlijk heel kort en krachtig samengevat:

Maria, U bent de Moeder van ons allen, hebt ons lief zoals uw Zoon.
U gaf het levenslicht aan Jezus, die ons ook verlichten zal.


De naam Maria, draagster van het Licht

Oud-bisschop Harry Smeets van Roermond heeft ons toestemming gegeven om de naam van Maria, draagster van het Licht te verspreiden. En wij doen dat met het ‘Gebed om te worden als Maria, draagster van het Licht, waaraan hij imprimatur verleend aan het gebed.

De naam Maria, draagster van het Licht blijkt geen nieuwe naam. Wij waren hier tot einde 2023 niet van op de hoogte. Samen met de degenen die ons in het proces van imprimatur voor het gebed begeleidden, hadden we eerder gezocht naar het bestaan van deze naam en niets formeels gevonden. Nadat we zo goed als onze hele documentatie klaar hadden, kwamen we er door een nog grondiger onderzoek op internet achter dat deze, voor ons nieuwe, naam al in het jaar 431 door de Heilige Cyrillus, bisschop van Alexandrië, gebruikt is. De plechtige zitting van dat Concilie werd geopend met een gebed, geschreven en uitgesproken door de voorzitter, bisschop Cyrillus van Alexandrië. Hij begon met het begroetingswoord van de engel aan Maria, uit het evangelie:

Wees gegroet Maria, Moeder van God, Maagd en Moeder, Draagster van het Licht, Ongeschonden Vat. Wees gegroet Maria, Moeder en Dienares, Maagd omwille van Hem die uit uw maagdelijkheid is geboren; Moeder omwille van Hem die gij in uw armen hebt gedragen en met uw melk hebt gevoed; dienares omwille van Hem die de gedaante van een dienaar heeft aangenomen. Want binnengegaan is de koning in zijn stad, dat wil zeggen in uw schoot, en Hij is weer uitgegaan, zoals Hij wilde, en uw poort bleef gesloten…