Kerstspel 2021

Wie had een jaar geleden ooit kunnen denken dat we dit jaar wederom een aangepaste kerstviering zouden opluisteren, omdat het corona virus nog altijd de samenleving, oftewel het samen (be)leven, probeert te beheersen. Gelukkig hadden wij, net zoals alle voorgaande jaren, het plan voor kerst op tijd klaar en was iedereen weer bereid om mee te werken aan deze kerstviering. Wij waren zo opnieuw in de gelukkige omstandigheid dat we niet alleen kerst samen konden vieren, maar ook de geboorte van Christus gezamenlijk feestelijk konden inluiden, zowel tijdens de eucharistieviering van 19.00 uur in de St. Pancratiuskerk op kerstavond, als op eerste kerstdag om 10.00 uur in de St. Martinuskerk in Welten. En zo werden een paar weken geleden al snel subgroepjes geformeerd, die in hun eigen bubbels zelfstandig aan de slag konden gaan met de stukjes die werden aangeleverd. Daarvoor werden eerst de verhaallijn opgezet en het verhaal en de liedjes geschreven aan de hand van het aangereikte kampthema van afgelopen jaar, dat ons vertelt dat Gods liefde een hele andere kijk geeft op het leven, als je dat maar wilt zien. Dit nieuwe jaarthema staat in het teken van de vraag of wij onszelf in ‘Gods dienst’ weten en Zijn kinderen willen zijn óf dat we denken Hem niet nodig te hebben en ons eigen koninkrijk op aarde willen opbouwen en als zelfbeheersers ons eigen leven menen te kunnen bepalen en beheersen.
In het verhaal kwam de tegenstelling tussen heersen en dienen duidelijk naar voren en zo mochten we horen en zien dat de strijd tussen goed en kwaad van alle tijden is. Al eeuwen geleden voorzag God in de nood van de mensen en kwam hen nabij in Zijn Zoon Jezus. Door de komst van Jezus gaf God de mensen een Blijde Boodschap, die tekenend is voor alle tijden. Zijn Zoon Jezus kwam ter aarde in de gedaante van een machteloos, klein kindje. Hij, de Koning van hemel en aarde, kwam ter wereld als een Dienaar Gods en diende met Zijn komst alle mensen op aarde en bewees daarmee de hele mensheid een grote dienst. Ook eeuwen geleden was er al sprake van onrust en van roerige tijden waarin het nodige aan de hand was, waar de mensen geen vat op hadden en waar ze ondergeschikt aan waren. Denk maar eens aan wat Jozef en Maria meemaakten onder de heerschappij van Keizer Augustus. Iedereen werd op pad gestuurd, alleen maar omdat hij wilde weten hoe groot zijn imperium was en hoe ver zijn macht reikte. Daarom hield hij een volkstelling en wilde hij het aantal inwoners tellen en kijken wat de precieze omvang van zijn keizerdom was. Om dan nog maar niet te spreken over koning Herodes, die als een echte heerser alles en iedereen wilde beheersen en als gevolg daarvan de drie koningen misleidde door hen in de waan laten dat hij het beste voor had met het pasgeboren Koningskind. Deze Herodes ging in zijn grootheidswaanzin zover dat hij alles in het werk stelde om de pasgeboren Koning der Joden uit te roeien, uit angst voor zijn eigen positie. Toch stond het hemelse Koningskind onder Gods bescherming en daarom werd Hij aan het oog van Herodes en zijn trawanten onttrokken, want God had iets anders voorzien. Hij had een heel ander plan voor ogen en daarom waarschuwde Hij door middel van een droom de drie koningen, om Herodes niet te vertellen waar ze het kindje gevonden hadden. Zodoende vertrokken de drie koningen in stilte en namen een andere weg naar huis, zonder Herodes daarvan op de hoogte te stellen. Dit tot grote woedde van Herodes en het vlammetje van boosheid dat al in hem woedde werd een vernietigend, allesoverheersend vuur en brandde beslist niet uit liefde voor de mensen die aan zijn zorgen waren toevertrouwd. Nietsontziend sloeg hij dan ook de hand aan alle kinderen onder de twee jaar en probeerde zo te voorkomen dat de koning der Joden zou opgroeien en zijn troon in gevaar zou brengen. Hij stichtte met zijn gedrag veel onheil en bracht vele onschuldige kinderen om het leven, omdat zijn kwaadheid geen grenzen kende. Gelukkig kreeg zijn kwaadheid niet het laatste woord en zo kon Jezus veilig opgroeien om zijn missie, zoveel jaren later, te kunnen volbrengen en de hemelpoort voor ons te openen. Dit te beseffen en te weten geeft vertrouwen, als je er tenminste bij stil blijft staan en de boodschap dieper tot je door laat dringen. Terwijl ook in die tijd alles in rep en roer was, zoals op het moment ook in onze tijd het geval lijkt, begon God in alle stilte en eenvoud iets nieuws, waardoor het oude géén stand zou houden. Hij riep daarvoor zijn eigen medewerkers en allen waren bereid om mee te werken aan Zijn plan, door hun eigen plannen te laten varen. Allen die zich geroepen wisten, stelden zich in Gods dienst en voerden eenvoudig uit wat God van hen vroeg. Ze wisten niet ‘waarom’ of ‘hoezo’, maar gaven gewoon gehoor aan de oproep, die ze van harte kregen en werkten zo mee aan Gods plan.
God heeft ook met ieder van ons een plan en als wij luisteren naar Zijn stem, die in ons geweten doorklinkt, hebben we niets te vrezen. En wie weet, kunnen wij op onze beurt ook op onze manier verschil maken tot in de eeuwigheid. Als je namelijk verder durft te reiken en te kijken dan je eigen neus lang is, dan durf je te kijken over de grenzen van dit aardse bestaan heen. Dan durf je Jezus op de voet te volgen, op weg door Zijn leven, en zie je dat Hij uiteindelijk, geheel onverdiend, voor ons de hemel heeft verdiend met Zijn liefde voor ons allemaal afzonderlijk. Zijn Liefde is geheel onvoorwaardelijk en staat in het teken van dienstbaarheid en naastenliefde. Hij staat ons geheel ten dienste als we ons aan Zijn zorgen durven toevertrouwen en ons overgeven aan Hem. Als wij onze blik, en daardoor ons leven, niet zelf ten gronde richten, maar omhoog kijken en ons oprichten naar Hem, dan zullen we Hem te allen tijde aan onze zijde weten en mogen we ons van harte gesteund en gedragen weten. 

Door wie wij ons hier en nu ook gesteund weten, is onze jeugd. We vinden het echt bijzonder dat zij elk jaar opnieuw weer klaarstaan om hun plek in te nemen. Hetzij bij het geluid, hetzij bij de zang, hetzij in het toneel. We hebben dit jaar eens teruggekeken naar de afgelopen jaren en we hebben veel reden om trots te zijn. Al vele jaren staat onze jeugd elke keer opnieuw klaar, onder welke omstandigheden dan ook, en zo werden Jozef en Maria al door veel duo’s vertolkt.

Kerst begon voor ons dit jaar overigens dus vroeg..! Vijf dagen voor de kerst, volgden onze geluidsmannen namelijk een masterclass. Ze waren al een tijdje op zoek naar een cursus om hun kennis en kunde te vergroten en opeens bedachten we dat het wellicht een idee zou kunnen zijn om Jos Wiertz, die onze laatste twee CD’s opgenomen heeft, te vragen om ons hierbij te helpen. Zo bedacht, zo gevraagd! Jos bleek meer dan bereid te zijn en zo stonden we een week voor kerst in de kerk klaar om nog wat extra kneepjes van het vak te leren.

In dezelfde tijd werden het verhaal en de liedjes voorzien van korte, welsprekende dansjes, die onder leiding van Shauny en Claire werden bedacht, opgenomen en rondgestuurd. Alle afzonderlijke groepjes oefenden het toneel en de dans binnen hun eigen bubbel. Evenals de muziekgroep ging ook de naaigroep aan de slag, die de kleding van de toneelspelers grondig onder handen nam en de hele outfit van koning Herodes maakte. Daarvoor moest Frederik allereerst de smalle schouders van ‘koning Herodes’ met een ijzerconstructie vergroten. Daarna kon het pak in elkaar gezet worden. Donderdagavond oefenden we het geheel voor de eerste keer in de kerk. Het was leuk om te zien hoe iedereen zijn eigen stukje onder de knie had en het was daardoor een koud kunstje om alle losse stukjes tot één geheel te brengen. Baadjou kwam ook naar deze generale repetitie, om alvast zijn camera’s op te bouwen en er zo voor te zorgen dat alles goed in beeld kwam, waardoor de hele viering uitgezonden kon worden en de mensen thuis de mis mee konden volgen. Doordat we zo goed voorbereid waren, liep alles gesmeerd en we zijn blij met het resultaat en willen de beelden van zowel kerstavond als eerste kerstdag dan ook graag met jullie delen!

Na de mis op kerstavond maakten we zo snel en zo veilig mogelijk plaats voor de volgende eucharistieviering. Dat maakte dat de jongens van ons geluid flink aan de bak moesten om alle spullen weer op te pakken en in te laden. Onze geluidsmannen slepen daardoor steeds heel wat af en aan op zulke dagen. We zijn dankbaar dat zij elke keer weer bereid zijn om het geluid op te zetten en in orde te maken. En zo mochten wij ook deze kerst weer aan den lijve ervaren dat we dienen en dienstbaarheid op vele manieren tegenkomen in ons leven. Het is goed om te zien dat je samen sterk staat en het één niets is zonder het andere. Samen komen we tot iets moois, denk maar eens in wat de zang zou zijn zonder de muzikale begeleiding, of het toneel zonder dans en zang. De zang zonder geluidsinstallatie en mensen die dat opbouwen en bedienen. Het toneel zonder kleding, die piekfijn verzorgd was en waar mensen vol ijver heel wat uurtjes in stilte op een zolder aan hebben gewerkt en weer anderen die dan de kleine kinderen onder hun hoede namen. Denk ook aan degenen die schminkten en de toneelspelers de juiste uitstraling gaven of degene die alle hand en span diensten verrichtte en vol liefde voor bijvoorbeeld de zangers een matje klaarlegde, zodat zij niet na afloop met steenkoude voeten naar huis hoefden. Tenslotte zijn we ons ook bewust dat zonder toestemming van deken Bouman wij met het hele verhaal op het dak hadden kunnen gaan zitten. Het één kan niet zonder het ander! Het zijn deze kleine, vaak voor velen zo vanzelfsprekende dingen, die het hart verwarmen en maken dat we beseffen niet zonder elkaar te kunnen, maar ook niet zonder elkaar te willen. We hebben elkaar nodig en hoeven elkaar niet als een bedreiging te zien. Dat is nergens voor nodig als je beseft dat we als aanvulling aan elkaar gegeven zijn. En de ene keer dien jij de ander en de volgende keer staat de ander voor jou klaar en staat hij jou ten dienste als het nodig is. Zo is het toch bedoeld!? Jammer dat zowel keizer Augustus als koning Herodes dit uit het oog verloren, omdat ze alleen op zichzelf gericht waren en niet op God of een ander! Zo bewerkstelligden beiden hun eigen ondergang en in die zin hopen wij dat wij ons er altijd van bewust blijven dat we het niet zonder elkaar kunnen, maar elkaar hard nodig hebben in het leven. Ook vandaag, op eerste kerstdag, lieten we ditzelfde teamwork zien en hierdoor liep alles wederom gesmeerd!

Maud die de misboekjes verzorgd had, door de afbeelding van een set kerstkaarten, die door een fout verkeerd gedrukt waren, handmatig uit te knippen en op de kaft van de misboekjes te plakken, in het kader van ‘een fout, goud maken’, had aan het einde van de mis in Welten ook een mand met kerstgeschenkjes klaarstaan. Het geschenkje dat we iedereen dit jaar mee naar huis gaven was niet de verwachte zelfgemaakte, houten kerstbal met de daarbij horende afbeelding, maar een flesje WIJ-water. De hulpbisschop wijdde het kraanwater door er een zegeningsgebed over uit te spreken, waardoor het gewijd water werd, dat van ik de noodzakelijke WIJ maakt, als je het gebruikt zoals God het heeft bedoeld. Wij kozen voor wijwater, omdat sinds het coronavirus aan het woord is, alle wijwater bakjes in de kerken, tot onze grote spijt, leeg staan. Wij denken dat het juist nú, in deze vaak moeilijke tijden, heel goed is om te blijven beseffen dat God met ons is, alle dagen van ons leven en Hij uiteindelijk in alles het laatste woord krijgt. Dus lijkt ons niets zinvoller dan onszelf onder Gods zegening te plaatsen en ons er terdege van bewust te zijn dat altijd geldt: ik + ik = ik, maar ik + Hij = Wij. We hoeven het helemaal niet alleen te doen in ons leven, Hij wil met ons samenwerken en samen met ons op weg gaan. Wie zou dat nu niet willen als hij de essentie van dit grote geschenk, dat God aan ons allen geeft met kerst, begreep. Als een echte doe-het-zelver wilde koning Herodes alles alleen doen, hij wilde ikke, ikke, ikke en alles wat hem in de weg stond, ruimde hij uit de weg en zo probeerde hij ook Jezus uit de weg te ruimen, maar dank God, dat hem dat niet gelukt is! Jezus leeft, nu en altijd en alle dagen van ons leven om samen met ons Wij te vormen! In die zin wensen we jullie allemaal een fijne kerst toe en een zalig nieuwjaar. Mocht iemand graag een flesje wijwater willen hebben, dan kan hij zich bij ons melden..!

Dan rest ons nu verder niets anders dan jullie allemaal een Zalig Kerstfeest te wensen en alle goeds voor het nieuwe jaar!

3 gedachten over “Kerstspel 2021”

  1. Mooi dit alles te lezen.
    Helaas was ik de kerstdagen niet in Welten.
    Jullie doen het zo goed samen.
    Mijn allerbeste wensen voor allen in 2022. Hartelijke groeten, Ans Vork.

Reacties zijn gesloten.