De Goede Week: Vergeving

Net als met kerstmis hebben we ook nu met Pasen gezocht naar de mogelijkheden en ons niet blind gestaard op de onmogelijkheden van de corona regels. Voor ons gevoel zijn we toch weer tot een goede oplossing gekomen, die opnieuw coronaproof is gebleken. We willen dit graag met jullie delen, zodat jullie zien dat we niet stil zitten, maar in beweging blijven. Het Ensemble van Chrisko hebben we in verschillende groepjes gedeeld door middel van het lot, dat zo kenmerkend is voor Chrisko en waar in de Bijbel ook vaak gebruik van wordt gemaakt. Zodoende zijn we ook nu in staat geweest om met behulp van ieders inzet twee nieuwe Chrisko liedjes op eigentijdse wijze niet alleen muzikaal, maar ook met dans uit te pakken.

De Brunssummerheide, die om de hoek ligt van het huis waar Chrisko ooit het levenslicht zag, was de plek bij uitstek om de uiteindelijke dansopnames in de open natuur te laten plaatsvinden. Aangezien het weer ons erg welgezind was, genoten we ondertussen van het zonnetje dat lijf en leden verwarmde.

Goede Week
De Goede Week is een week die voor ons gelovigen, ondanks al het lijden, veelbelovend is. Deze week was aanleiding tot bezinning en overweging. Dat resulteerde erin dat we twee toepasselijke liedjes op geheel eigen wijze hebben uitgewerkt en vorm gegeven. We beginnen vandaag, op Goede Vrijdag, met het lied ‘Vergeving’ en proberen ons daarmee te vereenzelvigen, want zeg nu zelf: wie vindt vergeven nu makkelijk om te doen? Vergeven is toch net als geloven niet alleen een werkwoord, maar het vereist ook veel werk en inzet om aangedaan leed op een goede manier te verwerken en te vergeven. Hoe vaak willen we iets dat ons is aangedaan niet vergeven en zouden we juist veel liever de ander met gelijke munt terugbetalen voor hetgeen dat hij deed of juist liet. Gaat het om kleine, alledaagse dingen zijn we misschien nog zelf  in staat om over het gebeuren heen te stappen, maar wordt ons op de een of andere manier onrecht aangedaan, dat in onze ogen onvergeeflijk is, dan wordt het al gauw lijden in last. We merken dat en komen dan al gauw tot het besef dat we alles kunnen behalve vergeven. Ook al bidden we dagelijks in het Onze Vader: “Heer vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven”, dan nog ontbreekt het ons vaak aan de kunst om te vergeven. We willen de ander wel genade schenken en genadevol omgaan met hem of haar, die ons leed heeft aangedaan, maar toch blijft ons iets in de weg staan, waardoor het niet lukt. Het noodlottige gebeuren blijft ons dwarszitten en lijkt soms zelfs onophoudelijk door ons hoofd te spelen. We lijken er wel door bezet te zijn en als een bezetene draait onze geest dan op volle toeren. We lijken dan innerlijk geen rust te vinden en kunnen hetgeen dat er gebeurd is niet verdragen, laat staan aanvaarden. En ondanks al onze goede wil en de wetenschap dat we zelf ook zondaars zijn, die anderen op de ziel staan en vergeving nodig hebben, blijken we het vaak tóch niet los te kunnen of te willen laten. De onderlinge verhoudingen raken dan verstoord en we keren ons vaak af van diegene, die onze vergeving eigenlijk hard nodig had. We nemen innerlijk en/of uiterlijk afstand en gaan onze eigen weg en hebben niet in de gaten dat ons eigen hart daardoor verhardt en de liefdesstroom tussen twee mensen verstoord raakt. Denk maar eens aan ontrouw, het verraad dat je dan voelt kan zodanige invloed op je leven hebben, dat je niet meer verder wilt met iemand. Je wilt het hem of haar betaald zetten en wordt zo zelfs behalve slachtoffer ook dader, als je niet oppast. Of denk maar eens aan wat er gebeurt als we onterecht beschuldigd worden van iets of ons onterecht behandeld voelen. We accepteren dat niet en willen vaak, kost wat kost, blijven vechten voor ons recht. Zelfs als we weten dat het vechten ons niets zal brengen en alleen ellende zal opleveren, kunnen we er vaak toch niet toe komen om de strijdbijl te begraven en vrede te sluiten met de ander door diegene tegemoet te treden en te vergeven wat hij ons heeft aangedaan.

Dat in tegenstelling tot het feit dat we wel graag vergeving ontvangen en hopen dat anderen genadig met ons om zullen gaan. Dat zij ons genade schenken, als we ze op de een of andere manier genadeloos hebben behandeld. Bijvoorbeeld als we geen rekening met hen hielden, ze opzettelijk of onopzettelijk pijn hebben gedaan of uit jaloezie iets hebben afgepakt dat van hen was.

We hoeven maar te denken aan datgene waar wij op de een of andere manier tekort schieten naar God Onze Vader in de hemel en ons tot Hem wenden en om vergeving vragen. God keert zich nooit van ons af, Hij kijkt altijd vol genade op ons neer. Hij komt ons in Christus Jezus tegemoet. Jezus heeft Zijn leven voor ons ALLEMAAL gegeven. Hij, die onschuldig was en niemand iets verschuldigd was, heeft zichzelf prijs gegeven omwille van ieder van ons. Wij mogen kijken naar Hem en zien hoe Hij geleden heeft om onze zonden. Als een onschuldig Lam werd Hij naar de slachtbank geleid en gaf uit Liefde voor ons alles wat Hij had; een stroom van genade stroomde uit Zijn doorstoken hart. Uit deze liefdesstroom mogen wij putten, als we zelf niet in staat zijn om te vergeven wat in onze ogen onvergeeflijk lijkt te zijn. God heeft in onze behoefte om te kunnen vergeven voorzien, waardoor ook wij in staat zijn om tot vergeving te komen. Als we ons lijden, ons kruis, weten te leggen in het kruis van Christus worden we op Gods tijd en uur in staat gesteld om ons te verzoenen met onze medemens en hen te vergeven wat ze ons hebben aangedaan.

We hopen dat dit lied een hulp kan zijn om na te denken over het thema ‘vergeven’ dat op deze Goede Vrijdag zo actueel is. Het lied kan als een wegwijzer dienen op weg naar vergeving, door stil te blijven staan bij het leed dat wij anderen hebben aangedaan en wat anderen ons misschien hebben aangedaan. Beiden, zowel degenen die nú vergeving nodig hebben, als degenen die anderen vergeving willen schenken, ontmoeten elkaar in het Heilig Hart van Christus. De Bron van Liefde waaruit vergeving kan stromen, voor allen die het willen ontvangen!

1 gedachte over “De Goede Week: Vergeving”

  1. Prachtige tekst over vergeving. Complimenten voor Chrisko! Op onze school De Bolster Nuth, waar Marieke ons ook helpt, hebben de Communicantjes op Goede Vrijdag met Pastoor Geilen de Kruiswegstatie met moderne kinderplaten kunnen puzzelen. Leg de staties in de goede volgorde van het Paasverhaal. Zo gaat het Paasverhaal ook leven. Zie Facebook pagina BS De Bolster Nuth voor een verslag. Succes en ga vooral door op deze mooie route! Zalig Paasfeest. Groet Frank Feron.

Reacties zijn gesloten.