Papillon

Wat doen wij?Vlinder Papillon

Naast ons vrijwilligerswerk in Lourdes en in Nepal zijn wij als vrijwilligers ook actief in de eigen regio. In 2013 vonden de eerste contacten met een huisarts plaats, die met ons samen wilde gaan werken om kinderen en gezinnen in nood een helpende hand te bieden in de vorm van materiële en immateriële support. Sinds dat moment zijn steeds meer vrijwilligers van stichting Chrisko, jong en oud, pas afgestudeerd of al langer een baan, op de werkvloer werkzaam binnen de gezinnen die op de een of andere manier in slecht weer terecht zijn gekomen. Onder eigen vlag geven we vorm aan dit in onze ogen zinvolle werk. We hebben het project dan ook een eigen naam gegeven: Papillon.

Deze naam willen we graag wat verder toelichten, omdat die veel zegt over de aanpak en doelen van dit project: Papillon is onder andere de titel van een bekend verhaal dat gaat over iemand die onschuldig gevangen zat op een eiland, waar hij onmogelijk vandaan kon komen. Hoeveel ouders en onschuldige kinderen zitten niet gevangen in hun eigen levenssituatie? Daarnaast betekent het woord Papillon in het Frans: ‘vlinder’. Ook die betekenis vinden we treffend. Hij past goed bij het doel wat wij met dit project voor ogen hebben. Om zijn vleugels uit te kunnen spreiden, zal de vlinder de cocon waarin hij ‘vast’ zit moeten verlaten. Zo willen wij de kinderen en ouders alle hulp en ondersteuning bieden die ze nodig hebben. Niet alleen om te kunnen overleven in de soms heel zware situaties waarin hun gezinnen zich bevinden, maar bovenal om hen de kans te geven hun vleugels uit te spreiden en op de juiste tijd te kunnen uitvliegen naar de plek waar zij tot hun bedoeling kunnen komen.

Wij bieden daarom vanuit ons eigen christelijke perspectief, materiële en immateriële hulp aan mensen die in de huidige zorgstructuren tussen wal en schip (dreigen te) vallen. We zijn daarbij voornamelijk werkzaam in de gemeenten Heerlen, Landgraaf en Voerendaal. Het doel is om op die manier kwetsbare medemensen weerbaarder te maken, zodat zij, voor zover haalbaar binnen hun mogelijkheden, weer zelfstandig kunnen deelnemen aan de samenleving.

Onze coördinator gaat op intake bij de gezinnen. Ze stelt doelen en een structuur vast en kijkt daarna welke vrijwilliger hier het beste op de plaats zou zijn. Ook maakt ze mensen wegwijs in het vinden van allerlei instanties. De coördinator of vrijwilliger neemt deel aan rondetafelgesprekken. De vrijwilligers gaan daarna op basis van gelijkwaardigheid samen met het gezin op weg. We ondersteunen ouders door ofwel met hen samen te werken, ofwel door hen juist even te ontlasten. We trekken bijvoorbeeld met de kinderen op en nemen ze bij de hand, zodat ze leren omgaan met ‘normale’ gezinssituaties. We zullen, waar mogelijk, nauw samenwerken met sociaal-maatschappelijke en kerkelijke organisaties in de gemeente en proberen zo een brug te slaan tussen alle betrokken partijen.

Waarom doen wij dat?

Wij geloven dat iedere ouder in principe, uitzonderingen natuurlijk daargelaten, ten diepste het beste wil voor zijn kind. Maar we zien, en weten vanuit eigen opgedane ervaring, dat niet iedere ouder in staat is om, gezien zijn verleden en/of huidige leefsituatie en omstandandigheden, in staat is om dat beste te kunnen geven aan zijn kinderen, ondanks het feit dat hij dat wel het liefste zou willen. Dat is de reden dat wij ouders van ganser harte willen ondersteunen en bijstaan in hun ouderschap, om van harte aan te vullen wat hen ontbreekt om dat beste te kunnen geven.
We willen echter niet alleen ouders ondersteunen, maar iedereen hulp en ondersteuning bieden tijdens een moeilijke periode in het leven, door op een geheel eigen wijze een vangnet te vormen voor deze mensen. Dit betekent dat we niemand uitsluiten en dus zowel gezinnen als alleenstaanden een helpende hand toesteken. We vinden het belangrijk dat mensen niet alleen een luisterend oor vinden, maar ook uitgenodigd worden om zelf (weer) actief mee te gaan doen, zodat ze in de toekomst op eigen kracht verder kunnen.
Papillon richt zich daarbij dus op ondersteuning en zorg. Doordat onze vrijwilligers met een gezin optrekken, is het project niet alleen van waarde voor de medemens die hulp nodig heeft, maar ook voor degenen die de hulp bieden. We zien dat dit vrijwilligerswerk grote betekenis heeft voor ieder die zich inzet als vrijwilliger. Jonge professionals (in opleiding) leren als vrijwilligers van Papillon van binnenuit de gezinspraktijk kennen van het soort gezinnen dat zij, veelal, in hun werk zullen tegenkomen. Tenslotte geven we met dit project een impuls voor vrijwilligerswerk onder jongeren, een doelgroep die in deze tijd weinig vertegenwoordigd is in het lokale vrijwilligerswerk.

Door wie?

De vrijwilligers die werken voor het project Papillon, hebben vaak zelf met vallen en opstaan geleerd het leven te leven. Daarom willen wij met hart en ziel, op basis van gelijkwaardigheid, vanuit onze eigen levenservaring putten om anderen bij te staan en te helpen. Wij hebben namelijk zelf ervaren hoe goed het je als mens kan doen als je tijdelijk kunt rekenen op ondersteuning van anderen wanneer je dat nodig hebt.

Voor wie?

Het project is bedoeld voor alle mensen die tussen wal en schip vallen. We krijgen de hulpaanvragen aangeboden via officiële instanties, zoals een huisarts of maatschappelijk werk. Daarnaast werken we nauw samen met andere professionele- of vrijwilligersorganisaties, die betrokken zijn in de betreffende gezinnen.

In het project Papillon kunnen we van betekenis zijn voor mensen die (tijdelijk) hulp nodig hebben. Mensen in (acute) nood worden extra ondersteund, naast de professionele hulpverlening. We stimuleren het samenwerken binnen het gezin om zo een positieve impuls te geven aan alle gezinsleden, waardoor de eigenwaarde toeneemt. Als een gezin in beweging komt, heeft dat positieve gevolgen voor de samenleving en tevens voor de volgende generatie: wie zijn leven een andere wending weet te geven, kan daarmee een verschil maken voor zijn kinderen!

Daarnaast worden onze vrijwilligers ook veel ingezet bij statushouders gezinnen. Zo dragen wij actief bij aan het inburgeringsproces dat in de praktijk pas echt start als mensen een vaste woonplek gekregen hebben. Wij trekken ook met deze gezinnen op en pakken met hun de zaken aan die we tegenkomen. Soms helpen we bij een telefoontje of een formulier, een surprise in Sinterklaastijd of het huiswerk van de kinderen. Soms verwijzen we verder naar bijvoorbeeld het maatschappelijk werk of de WMO consulent van het gezin.

Wanneer?

De duur van een hulpvraag verschilt per casus. Meerdere keren zal er met de coördinator, de vrijwilliger en het gezin gekeken worden of de doelen van de samenwerking behaald zijn of dat het tijd is om nieuwe doelen te stellen. De nadruk ligt daarbij op zelfredzaamheid en de hulp zal, in samenspraak met alle betrokken, afgebouwd worden zodra dit kan. Mocht op een later tijdstip toch weer hulp nodig zijn, kan de hulp in overleg met alle betrokkenen weer opgebouwd worden.